ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး

ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၁၂ လပိုင္းတြင္ အေဆာက္အဦးသစ္ၿပီးစီးသည္။
ဘူတာ၅ခုမွအဆင္ေျပလြယ္ကူစြာလာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဂ်ပန္အီလထေရာနစ္ေကာလိပ္ နယ္ေျမသည္ shinjuku,okuboအနီးတဝွိက္ တြင္ျဖစ္ၿပီးအေဆာက္အဦး၁၂ခုရွိသည္။ဘာသာရပ္အလိုက္အေဆာင္မ်ားကိုခြဲျခားထားပါသည္။JR okuboဘူတာ,seibushinjukuလိုင္း seibushinjuku ဘူတာ၊oedoလိုင္း shinjuku nishiguchi ဘူတာ,shinokuboဘူတာ,shinjukuဘူတာ
စေသာဘူတာ၅ခုအသုံးျပဳႏိုင္၍အဆင္ေျပလွပါသည္။ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ shinjukuတြင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။

ပင္မေဆာင္

အေဆာင္ ၆

အေဆာင္ ၇

အေဆာင္ ၈

အေဆာင္ ၂

အေဆာင္ ၃

အေဆာင္ ၄

အေဆာင္ ၅

အေဆာင္ ၉(မီဒီယာ hall)

အေဆာင္ ၁၀

အေဆာင္ ၁၁

အေဆာင္ ၁၂