ေက်ာင္းသမိုင္း

1951

ဂျပန်ရေဒီယိုနည်းပညာအသင်းမှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး
စတင်တည်ထောင်ဂျပန်ရေဒီယိုနည်းပညာကျောင်းမှ

င်ဂျပန်ရေဒီယိုနည်းပညာကျောင်းမှ

၁၉၅၃ ဂ်ပန္အဆင့္ျမင့္ တီလီဗင္းရွင္းနည္းပညာေက်ာင္းအျဖစ္အမည္ ေျပာင္းလဲ။
၁၉၆၁ ဂ်ပန္အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာေကာလိပ္ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ၊ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕၊ တရား၀င္တည္ေထာင္ထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ေကာလိပ္အျဖစ္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိ။ တီလီဗင္းရွင္းနည္းပညာေက်ာင္းအျဖစ္အမည္ ေျပာင္းလဲ။
၁၉၆၃ ကြန္ျပဴတာဘာသာရပ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ျပဌာန္း၊(ကြန္ျပဴတာသာသာရပ္ကို စတင္သင္ၾကား)၊
၁၉၆၆ ေၾကးနန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ ေက်ာင္းျဖစ္လာ။
(အဆင့္၂ ၀ါယာလက္နည္းပညာရွင္၊(အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီရာဘာသာရပ္))။
၁၉၆၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ
ေက်ာင္းျဖစ္လာ၊(ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္ ဘာသာရပ္)။
၁၉၆၈

မိန္းေက်ာင္း အေဆာက္အအုံ႕ ၿပီးစီး။

本館完成

၁၉၆၉ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းဘာသာရပ္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းအသစ္ျပဌာန္း၊ သတင္းအခ်က္   အလက္နည္းပညာဌာန ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ကြန္ျပဴတာႏွစ္လုံး တိုးခ်ဲ႕၊ ေက်ာင္းအမွတ္(၂) ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။
၁၉၇၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ
ေက်ာင္းျဖစ္လာ၊(အဆင့္၂ အမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္တာ၀န္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ ( လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ )) ။
၁၉၇၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ
ေက်ာင္းျဖစ္လာ၊(အဆင့္၂ ၀ါယာလက္ဆက္သြယ္ေရးပညာရွင္ (အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္)) ။
၁၉၇၃ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းနည္းပညာ တုိးတက္ေစရန္အတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ အသံဖမ္း စတီဒီယို ၿပီးစီး။
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနသို႕ HITAC8150 ႏွင့္ HITAC-10 တို႕ စတင္မိတ္ဆက္။
၁၉၇၄ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းနည္းပညာဘာသာရပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ျပဌာန္း၊ (ဖန္းတီးသူ၊ အႏုပညာ
အပိုင္းပညာရပ္သို႕ စတင္လုပ္ေဆာင္)။
ေက်ာင္းအမွတ္ (၃) ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။
၁၉၇၅

ေက်ာင္းအမွတ္ (၄) ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း နည္းပညာေကာလိပ္ေက်ာင္း( စက္ရံုႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း နည္းပညာ ေက်ာင္း) အျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိ။
၁၉၇၆ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ နည္းပညာေလ့က်င့္သင္ၾကား၊ (လက္ေတြ႕ ဘာသာရပ္) စတင္။
တိုက်ိဳႏိုင္ငံျခားဘာသာ ေကာလိပ္(sister school) တည္ေထာင္။
၁၉၇၇ အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္္ နည္းပညာဘာသာရပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ျပဌာန္း၊
ေက်ာင္းအမွတ္(၅)ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။
၁၉၇၈ ပထမဆံုးနည္းပညာေကာလိပ္ အရည္အေသြးျပည့္ အြန္လုိင္းစနစ္စတင္။
၁၉၇၉ အသံနည္းပညာဘာသာရပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ ျပဌာန္း။
ဂ်ပန္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အတူဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ေသာ မိုင္ကြန္(microcontroller)နည္းပညာစနစ္(MES-II)ကို ၀ါရွင္တန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ျပဴတာအစည္းအေ၀း၌ ေၾကျငာခဲ့၊ အမ်ားစိတ္ ၀င္စားမႈကို ရရွိ။
မီဒီယာ ဒီဇုိင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ စီဂ်ီဘာသာစတင္သင္ၾကား၊
၁၉၈၀

အသံဖမ္းစတူဒီယို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။

ေက်ာင္းအမွတ္(၆)၊ အသံဖမ္းစတူဒီယို။

တီလီဗင္းရွင္း စတူဒီယိုေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။
ေက်ာင္းအမွတ္(၆)၊ ေက်ာင္းအမွတ္(၈)ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။

တီလီဗင္းရွင္းစတူဒီယို

၁၉၈၁

အင္နီးေမးရွင္းစတူဒီယိုေဆာက္လုပ္ျပီးစီး။
မိန္းေက်ာင္းအဆာက္အအံု႕တြင္ ကြန္ျပဴတာစင္တာ ျပလုပ္ၿပီးစီး။
ပညာေရးအတြက္အသံုးျပဳရန္ ကြန္ျပဴတာအႀကီးစားHITAC M-160H စတင္မိတ္ဆက္။
ေက်ာင္းတည္ေထာင္ၿပီး ၃၀ ႏွစ္ေျမာက္ပြဲ၊ေက်ာင္းအခန္းအနားဖြင့္လွစ္။

ေက်ာင္းတည္ေထာင္ၿပီး၃၀ ႏွစ္ေျမာက္အခန္းအနား။

၁၉၈၂ CG . CAD . အလုိအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ YHP-1000 ကိုစတင္မိတ္ဆက္။
ပညာေရး ေဆာ့(ဖ္)၀ဲ ဖြင့္ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန စတင္။
ေက်ာင္းအမွတ္(၁၀)၊ ေက်ာင္းအမွတ္(၁၁)ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး(လက္ေတြ႕စင္တာ)၊
၁၉၈၃ ကြန္ျပဴတာဂရက္ဖစ္ဘာသာရပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ျပဌာန္း၊ ေက်ာင္းအမွတ္(၁၂)၊ ေက်ာင္း အမွတ္(၁၃)ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။
ရုပ္သံတည္းျဖတ္ေရးအခန္းေဆာက္လုပ္၊ စတူဒီယိုအမွတ္(၂၄)ျပဳလုပ္ၿပီးစီး။
YIS. CG အတြက္အသံုးျပဳ စနစ္ ၃၃ ခု စတင္မိတ္ဆက္၊ AED-5. CG အတြက္အသံုးျပဳ စနစ္တိုးခ်ဲ႕၊
ပံုၾကမ္းဆြဲရန္အတြက္ အသံုးျပဳ ပံုၾကမ္းခံု အလုံး ၁၀၅ လုံးစတင္မိတ္ဆက္။
၁၉၈၄ NaSu သုေသသနခန္း(အိုအိုရွိမဖိုလမူ)ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။
မီဒီယာအသစ္၊ စတာလိုက္၊ စတူဒီယိုျပဳ တည္ေထာင္။
အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးစင္တာတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ဖိုင္စနစ္စတင္။
၁၉၈၅

ေက်ာင္းအမွတ္(၉)(အုိအိုရွိမ၊ မီဒီယာ၊ စင္တာ)ျပဳလုပ္ၿပီးစီး။
(၁၂၀လက္မ မ်က္ႏွာျပင္တီဗီႏွစ္လုံး၊ လူအေယာက္ ၃၀ ဆန္႕ခန္းမ)။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ CG စာတမ္းဖတ္ပြဲကို မိန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ။
ေက်ာင္းအမွတ္ (၁၄)၊ ေက်ာင္းအမွတ္ (၁၅) ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။ စုေပါင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သုေတသန ခန္း တည္ေထာင္။

မီဒီယာစင္တာ

၁၉၈၆ လူကဖန္တီးထားေသာ ဥာဏ္ေရဥာဏ္ေသြးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ (လူကဖန္တီးထားေသာ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြး ယုတ္တိေဗဒသုေတသနရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအခြင့္အာဏာရ မန္ဆာခ်ဴးဆက္ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္၏ Professor Marvin, Minsuki- အစရွိသည့္ ကမၻာ့အဆင့္(၁) ပေရာဖက္ဆာ ၇ ေယာက္တုိ႕၏ သင္ခန္းစာ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးပြဲ)။
ေက်ာင္းအမွတ္(၁၇) ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး၊ အယ္လဂိုရီသမ္(algorithm)ပညာေရးစနစ္ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္။
ကား အီလက္ထေရာနစ္လက္ေတြ႕ခန္းတည္ေထာင္၊ ေက်ာင္းအမွတ္(၂၁) ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး။
၁၉၈၇ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ ဖြင့္ၿဖိဳးေရးသာသာရပ္။ လူကဖန္တီးထားေသာ ဥာဏ္ေရဥာဏ္ေသြးဘာ သာရပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ျပဌာန္း၊ လူကဖန္တီးထားေသာ ဥာဏ္ေရဥာဏ္ေသြး (AI)ပြဲေတာ္ (တိုက်ိဳရွယ္ယာစင္တာ)တြင္ ပညာေရးေကာလိပ္အျဖစ္ တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ ေရာက္ျပသခဲ့သည္၊ ႏုိင္ငံျခားမွလာ အဖြဲ႕မ်ားလာေရာက္ ေလ့လာခဲ့။
Pal စီးပြာေရး ေကာလိပ္ (Sister School)တည္ေထာင္။
ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားတာ၀န္ခံစင္တာ တည္ေထာင္။
၁၉၈၈ လက္ေတာ့(ပ္)ကြန္ျပဴူတာ အသစ္အလံုး ၁၂၀ စတင္တင္သြင္းမိတ္ဆက္၊
စီဂ်ီ(ကြန္ျပဴတာ ဂရက္ဖစ္)၏ ဂ်ပန္အေမရိက ထုတ္လုပ္မႈ ဖလွယ္ပြဲ(ATRANTA-SHINJUKU CO-GRAPH’ 88) ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတိုလန္တာ အႏုပညာတကၠသိုလ္တြင္ ဖူဂ်ီတီလီဗင္းရွင္းရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့။
Marvinႏွင့္ Minsuki- ဖေရာဖက္ဆာက ထပ္မံလာေရာက္၍ နယူးေလာ့ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးပြဲ
၁၉၈၉ ခိခ်ိဂ်ိဳးဂ်ိ ဥာဏ္ေရးဥာဏ္ေသြးေက်ာင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီး။
စီနီယာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႕ခြဲျခင္းဘာသာရပ္(လက္ရွိ-အဆင့္ျမင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
စီဂ်ီအလုပ္႐ံုစင္တာၿပီးစီး။
ပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဘာသာရပ္တိုးတက္ဖြင့္ၿဖိဳးေရးရန္ ရည္ရြယ္ေသာေက်ာင္းျဖစ္လာ၊ ေက်ာင္းအမွတ္(၁၉)တည္ေဆာက္ၿပီးစီး။
၁၉၉၀ အီလက္ထေရာနစ္သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းဘာသာရပ္တြင္ ဂိမ္းျပဳလုပ္ျခင္းသင္ခန္းစာ စတင္။
ဟမ္းဒီအမ်ိဳးအစား ကြန္ျပဴတာ PC-9801 (PC notebook) ကို စတင္မိတ္ဆက္။
၁၉၉၁

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး (သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍) ေက်ာင္းကို လာေရာက္ၾကည့္႐ူ။
အင္ဂလန္ႏုိင္ငံပညာေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေက်ာင္းကို လာေရာက္ေလ့လာ။
ဂ်ပန္-အေမရိကန္ပညာေရးဆုိင္ရာ ေကာမတီ အဖြဲ႕၀င္(ဖူလူဘူလအီတို) ေက်ာင္းကို လာေရာက္ ေလ့လာ။
ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွစ္ပတ္လည္ (၄၀)ႏွစ္ေျမာက္။

ဂ်ပန္-အေမရိကန္ပညာေရးဆုိင္ရာ ေကာမတီ အဖြဲ႕၀င္(ဖူလူဘူလအီတို) ေက်ာင္းကို လာေရာက္ ေလ့လာ

၁၉၉၂ ကြန္ျပဴတာဂီတ ဘာသာရပ္သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
၁၉၉၃ မာတီဒီဇိုင္း ၉၃ ပြဲက်င္းပ ၊ မာတီဒီဇိုင္းစတူဒီယိုတည္ေဆာက္ ၿပီးစီး၊
၁၉၉၄ ကြန္ျပဴတာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ဘာသာရပ္(လက္ရွိ-ဂိမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ေရးဆြဲ ျပဌာန္း။
၁၉၉၅

ကၽြမ္းက်င္သူနာမည္ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳ။
မိန္းေက်ာင္းတြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲ။
ကြန္ျပဴတာနက္ေ၀ါ့(သ္)ဘာသာရပ္၊ စီဂ်ီ႐ုပ္သံ ဘာသာရပ္သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
Mac world expo ’ ၉၅ ပြဲက်င္းပ။
Digital content festival’ ၉၅ပြဲက်င္းပ။

World Solar Challenge

၁၉၉၆

ၾသစေၾတးလ်(World Solar Challenge ) ၃ေထာင္ကီလုိမီတာ ပန္းတုိင္ေရာက္၊(ကမၻာအဆင့္ ၂၄)
တိုက်ိဳဂိမ္းဆုပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပ။ (က်င္းပၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္တုိင္းပြဲက်င္းပ)

တိုက်ိဳဂိမ္းဆုပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပ

၁၉၉၇ ဂရက္ဖစ္ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္၊ ၀က္(ဘ္)ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။ ေက်ာင္းအမွတ္ (၂၀) တည္ေဆာက္ၿပီးစီး။
၁၉၉၈ ကြန္ျပဴတာေဖ်ာ္ေျဖေရး သုေတသနဌာနသာသာရပ္(လက္ရွိ-ဂိမ္းျပဳလုပ္ျခင္းသုေတသနဘာသာရပ္)
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
ကြန္ျပဴတာဂရက္ဖစ္သုေတသန ဘာသာရပ္သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။ MIDI World’ ၉၈ပြဲက်င္းပ။
၁၉၉၉ စီဂ်ီအင္နီေမဘာသာရပ္(လက္ရွိ-အင္နီေမးရွင္းဘာသာရပ္) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
၂၀၀၀ လာမည့္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းႏွစ္ပတ္လည္ အႏွစ္(၅၀)ေျမာက္ကို ၾကိဳဆိုေသာ ပြဲ
လုပ္ေဆာင္၊ ( JRရွင္းအုိကုဗိုလ္ဘူတာ႐ံုနရံေဆးသုတ္ျခင္း ပေရာဂ်က္။)
၂၀၀၁

ေက်ာင္းႏွစ္ပတ္လည္အႏွစ္ (၅၀)ျပည့္ေအာင္ေမ့ဖြယ္အခန္းအနားကို (ေက်ာင္းပြဲေတာ္)ကို ရွင္းဂ်ဴကု NS အေဆာက္အဦးတြင္ က်င္းပ။

ေက်ာင္းႏွစ္ပတ္လည္အႏွစ္(၅၀)ျပည့္ အခန္းအနား(ေက်ာင္းပြဲေတာ္)

၂၀၀၂ Hitachi Group [ကမၻာအတြက္ ေကာင္းေသာအရာ ပိုစတာ] တြင္ အထူးဆု ရရွိ။
KONIKA [Konika QP digital photo contest ] တြင္ အထူးဆု ရရွိ။
(၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Excellence Hardware အထူးဆုရရိွ။.
၂၀၀၃

အေက်ာင္းအမွတ္(၇)တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၊(ေျမေပၚ ၁၀ ထပ္၊ ေျမေအာက္ ၂ ထပ္)

၂၀၀၃ ေက်ာင္းအမွတ္ (၇) တည္ေဆာက္ၿပီးစီး။

၂၀၀၄ နက္ေ၀ါ့လုံျခံဳေရးဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
တိုးခ်ဲ႕ဘာသာရပ္(အိုင္တီစင္မင္နာ၊ ဖန္တီးသူ စင္မင္နာ)၊ အထက္တန္းေက်ာင္းဆရာ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိုင္တီသင္ခန္းစာမ်ား ဖြင့္လွစ္။(ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္စဥ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား)။
၂၀၀၅

အင္နီေမးရွင္းသုေတသနဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
ေက်ာင္းအမွတ္ (၄)တည္ေဆာက္ၿပီးစီး။

ေက်ာင္းအမွတ္ (၄)တည္ေဆာက္ၿပီးစီး။

၂၀၀၆

အဆင့္ျမင့္ ကြန္ျပဴတာဂရက္ဖစ္ဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
နက္ေ၀ါ့လံုၿခံဳေရးဘာသာရပ္(ညေနပုိင္း တန္းခဲြ) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ေရးဆြဲ ျပဌာန္း။
ကမၻာ႕အဆင့္ျမင့္ဆံုးစီဂ်ီၿပိဳင္ပြဲ[ SIGGRAPH 2006 ]အႏုပညာဘာသာရပ္ အေရြးခ်ယ္ခံ ထုတ္ကုန္ ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္။

[SIGGRAPH 2006]

၂၀၀၇

အႏုပညာဘာသာရပ္အေရြးခ်ယ္ခံထုတ္ကုန္ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ဂိမ္းဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
အသစ္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ပါ၀င္ေသာ သေကၤတကို ေၾကျငာခဲ့။

၂၀၀၈

ပင္ပမွ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ေသာ ပညာေရးရလဒ္၊ ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့ေရးစနစ္ စသည့္ အခ်က္ ၄၇ ခ်က္ လုိအပ္ခ်က္အားလံုးၿပီးေျမာက္။
အႀကိမ္(၄၆)ႀကိမ္ေေျမာက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေငြ၊ ေၾကးတံ ဆိပ္ရရွိ။
အႀကိမ္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း လမ္းေလွ်ာက္စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗိုလ္ဆြဲ။
Hygeia huge Christmas banner Contest Grand Prix တြင္ ဆုရ။

Hygeia huge Christmas banner Contest Grand Prix တြင္ ဆုရ။

၂၀၀၉ အႀကိမ္ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မွဳေၾကျငာခ်က္ CM ေက်ာင္းသားဆုတြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိ။
လူငယ္လက္မႈလက္ရာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊ၊ေငြ ဆုတံဆိပ္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းစိတ္ဓာတ္ ဆုတံဆိပ္ ရရွိ။
အႀကိမ္(၄၇)ႀကိမ္ေျမာက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊ၊ေငြ၊ ေၾကးတံဆိပ္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းစိတ္ဓာတ္ ဆုတံဆိပ္ရရွိ။
[တိုက်ိဳဂိမ္းဆု]ရဲ႕ ဂ်ပန္အီလက္ထေရာနစ္ျပခန္း(႐ုံ)ငယ္တြင္ အေကာင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ လူတစ္ ေသာင္းအထက္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ။
ကမၻာ့စီဂ်ီဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားစုေ၀းရာ [ SIGGRAPH ] [SIGGRAPH ASIA2009]တြင္ ေက်ာင္းသား ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပသ။
Hygeia huge Christmas banner Contest Grand Prix တြင္ ထူးခၽြန္ဆု၊ Hygeia ဆု၊ မန္းေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာဆု ရရွိ။
အႀကိမ္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဖူကုအိုက ဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဖူကုအိုက ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဆုရ။
၂၀၁၀

မိုင္ဘိုင္းအပလီေကးရွင္း ဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
ဇာတ္ေကာင္ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ (ညေနပိုင္းတန္းခဲြ) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
အႀကိမ္(၄၈)ႀကိမ္ေျမာက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊ၊ ေငြတံဆိပ္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းစိတ္ဓာတ္ ဆုတံဆိပ္ရရွိ။
SoftBank mobile ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳရရွိ။
Softbank Solution Provider (SSP)အျဖစ္ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေက်ာင္းအျဖစ္ ပထမဆံုး သင္ခန္းစာကို သင္ၾကား။

အႀကိမ္ (၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ဖူကုအိုကဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ။

၂၀၁၁

၀က္(ဘ္) စနစ္ ဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
မိန္းေက်ာင္းအသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီး(ေျမေပၚ ၉ ထပ္၊ ေျမေအာက္ ၂ ထပ္ )။
အႀကိမ္(၄၈)ႀကိမ္ေျမာက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ေၾကး တံဆိပ္ရရွိ။
အႀကိမ္(၄၁)ႀကိမ္ေျမာက္နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း စိတ္ဓာတ္ ဆုတံဆိပ္ရရွိ။

အႀကိမ္(၄၁)ႀကိမ္ေျမာက္နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ

ဂ်ပန္ ႏွင့္ ဂ်ာမနီ အႏွစ္ ၁၅၀ ေျမာက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္[ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားျဖင့္ အ၀တ္ထုပ္ပိုးျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ] အထူးခၽြန္ဆံုးဆုရရွိ

ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ အ၀တ္ထုပ္ပိုးျခင္း ၿပိဳင္ပြဲဆုရပစၥည္း။

၂၀၁၂

သတင္းအခ်က္အလက္စီးပြားေရးဘာသာရပ္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း။
ရွင္းဂ်ဴကု ဖန္တီးသူ ပံုၿပိဳင္ပြဲ၂၀၁၂ တြင္ အထူးခၽြန္ဆံုးဆုရရွိ။
ဂ်ပန္ဘာသာစကားေက်ာင္းဆရာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးရန္ ေထာက္ခံေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းဆုကို ေရြးခ်ယ္ရရွိ

ရွင္းဂ်ဴကု ဖန္တီးသူ ပံုၿပိဳင္ပြဲ၂၀၁၂ တြင္ အထူးခၽြန္ဆံုးဆုရ ပံု။

NEC films Solution ကုန္စည္ျပပြဲ ၂၀၁၂ တြင္ ခင္းက်င္းျပသ။
အထက္တန္းေက်ာင္းပညာေရးစက္ယႏၱရားအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး LPI-Japan OSS-DB အကယ္ဒမီ အသိအမွတ္ျပဳေက်ာင္းအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္။
တုိက်ိဳဒိုးမူတြင္ ေက်ာင္းအားကစားပြဲေတာ္ကို က်င္းပ။

NEC films Solution ကုန္စည္ျပပြဲ ၂၀၁၂

၂၀၁၃

အသက္ ၂၀ ႏွစ္ေအာက္ ပ႐ိုဂမ္းမင္းၿပိဳင္(စပြန္ဆာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန(METI)) [အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မူ၀ါဒဆုိင္ရာဌာနမွဴးဆု]
ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးရန္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း ဆုရရွိ (၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္)။
ကိုယ္ပိုင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားအရည္အေသြး သုေသသနအဖြဲ႕[ ျပင္ပမွ အရည္ေသြးသတ္မွတ္ ခ်က္ ] အားလံုးေပါင္းအခ်က္ ၄၇ ခ်က္ ျပည့္စံု။ ( ေရွ႕အႀကိမ္တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္အပါ။ ၂ႀကိမ္ ဆက္တိုက္။)

အသက္ ၂၀ ႏွစ္ေအာက္ ပ႐ိုဂမ္းမင္းၿပိဳင္ပြဲ။
(စပြန္ဆာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန(METI))

ဂရက္ဖစ္ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္၏ စက္မႈအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အကယ္ဒမီအဖြဲ႕[ MANEKKO camera] ကို Apple Store မွ ျဖန္႕ခ်ီ။ ပညာေရးကတ္တေလာ့၏ လူႀကိဳက္မ်ားထုတ္ကုန္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ။

၂၀၁၄

လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္စတင္အသိအမွတ္ျပဳခံရ။
လူငယ္လက္မႈလက္ရာၿပိဳင္ပြဲသို႕ ၀က္(ဘ္)ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္၊ ဂရက္ဖစ္ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္၊ ေဆာက္လုပ္ ေရးလွ်ပ္စစ္ပညာရွင္ဘာသာရပ္ အသီးသီးတို႕လုပ္ငန္းျဖင့္ ဆုရရွိ။
အႀကိမ္ (၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ICT Network troubleshooting ၿပိဳင္ပြဲ(Dwango Cup)တြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိ။
လူငယ္လက္မႈလက္ရာၿပိဳင္ပြဲ

若年者ものづくり競技大会

NetRiders CCNA Japan 2014 Competition တြင္ ေအာင္ျမင္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာ။

NetRiders CCNA Japan 2014 Competition

အႀကိမ္(၅၂)ႀကိမ္ေျမာက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊ၊ေငြ၊ ေၾကး၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း စိတ္ဓာတ္ဆုတို႕ ရရွိေအာင္ျမင္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ပါ၀င္ရန္ဆံုးျဖတ္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားပညာသင္ၾကားျခင္းဆု၂၀၁၄ (အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ေကာလိပ္အမ်ိဳး အစားဆု)ကို ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ရရွိ။