ေက်ာင္းနဲ့ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့နိုင္ငံတကာမွေက်ာင္းမ်ား

  • Seoil University (Korea)
  • Gyeonggi High School of Arts (Korea)
  • Chin Min Institute of Technology (Taiwan)
  • Confederation College (Canada)
  • Cambrian College (Canada)
  • George Brown Toronto City College (Canada)
  • Sheridan College (Canada)
  • Sir Sandford Fleming College (Canada)
  • Georgian College (Canada)
  • Algonquin College (Canada)