ဘာသာရပ္အလိုက္ေခၚယူမဲ့လူဦးေရနဲ့တက္ေရာက္ရမဲ့နွစ္ဇယား

သင္ၾကားခ်ိန္ အပိုင္းအျခား လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ဘာသာရပ္အမည္ သင္ၾကားမွဳၾကာျမင့္ခ်ိန္ လက္ခံမည့္လူဦးေရ
ေန႔လည္ပိုင္း CG . Projected Image Computer Graphic 2ႏွစ္ 160
CG & Visual Arts 2ႏွစ္ 40
Advanced Computer Graphic 3ႏွစ္ 40
Game Advanced Game Programming 3ႏွစ္ 120
Game Programming 2ႏွစ္ 150
Game Planning 2ႏွစ္ 40
Animation Animation 2ႏွစ္ 80
Advanced Animation 3ႏွစ္ 40
Design Web Design 2ႏွစ္ 40
Graphic Design 2ႏွစ္ 40
IT Business Information Business License 2ႏွစ္ 40
Smart Phone・Mobile Mobile Application 2ႏွစ္ 40
InformationProcessing・Web Information Processing 2ႏွစ္ 120
Information System Development 2ႏွစ္ 80
Advanced Information Processing 3ႏွစ္ 80
Network・Security Network Security 2ႏွစ္ 80
Electrical・Electronic Advanced Electrical Engineering 3ႏွစ္ 30
Electrical Engineering 2ႏွစ္ 80
Electrical Work Techniques 2ႏွစ္ 50
Applied Electronic Production 2ႏွစ္ 40
ညပိုင္း Electrical Electrical Engineering 2ႏွစ္ 50
Electrician 1ႏွစ္ 50
IT Information Processing 2ႏွစ္ 40
Network Security 2ႏွစ္ 40

ေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေမးခြန္းေတြကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။
ေမးျမန္းခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ဂ်ပန္ဘာသာ အဂၤလိပ္ဘာသာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ထိုင္၀မ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာေတြနဲ႔လဲ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

E-mail: